زیست شناسی دبیرستان و پیش دانشگاهی

نمونه سؤال اول

1-چرا محققان كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟5/0

2-واحد هاي سازنده پادتن ها و ماده ژنتيكي را نام ببريد؟5/0

3-دو مورد از نقشهاي كلسيم در بدن انسان را بنويسيد؟5/0

4-هريك از موارد زير باعث چه تغييري در بدن انسان مي شوند؟5/0

الف-كمبود ويتامين A             ب-مصرف بيش از حد ويتامين D

5-اگر خون فردي با هر دو سرم ضد A وضد B لخته شود گروه خوني وي چيست  چرا؟ 1

6-الف DNA  مواد مورد نياز براي همانند سازي خود را چگونه فراهم مي كند؟ 1

ب-چرا لازم است مولكول DNAپس از همانند سازي ثابت بماند؟

ج-چرا براي تشخيص مجرمان از اثر انگشت انها استفاده مي كنند؟

7-انتي بيوتيك ها توسط چه جانوراني ساخته مي شوند وچه عملي انجام مي دهند؟ 1

8-زيستكاه را تعريف كرده و از محيط اطراف محل زندگي خود دو مثال براي ان بزنيد؟ 1

9-پروتئين بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي به نيترات معدني تبديل مي شوند؟ 1

10-از عوامل مو.ثر در پوسيدگي چهار مورد را نام ببريد؟ 1

11-الف- منبع طبيعي چيست  ؟1

ب-وارد كردن پلاستيك و مواد شيميايي نضير حشره كشها به طبيعت چه ضرري دارد؟

12-عوامل اصلي موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند ؟ براي تنظيم جمعيت انساني  كنترل كدام راحت تر است؟ 1

13-هرم ماده و تعداد را باهم مقايسه كنيد؟ 1

14-نمودار رشد باكتري را در در شرايط مساعد با مواد غذايي محدود رسم نموده وتوضيح دهيد؟ 1

15-چرا عمل  پادتن ها اختصاصي مي باشد واز چه سلولهاي ترشح مي شوند؟ 1

16-رشد قد شما تحت تاثير چه هورموني است واين عمل چگونه صورت مي گيرد؟ 1

17-دو اختلاف بين سلولهاي جنسي نر و ماده را در انسان شرح دهيد؟ 1

18-دو تفاوت بين چربي هاي گياهي وجانوري را بنويسيد؟ 1

19-برش عرضي يك برگ را كشيده و نام كذاري كنيد؟ 1

20-هر يك از اندامكهاي زير مربوط به چه سلولي است (گياهي يا جانوري ) وچه عملي انجام مي دهد؟ 1

الف-ميتوكندري      ب- كلروپلاست

21-اصطلاحات زير را تغريف كنيد؟ 2

بوم شناسي           توالي      اينتر فرون         ساپروفيت

 

نمونه سؤال دوم

نمونه سوال از خرداد

 

۱- صحيح يا غلط بودن هر يك از سوالات زير را مشخص نماييد.5/1 نمره
الف- بيشترين مقدار فتوسنتز در سلولهاي برگ انجام مي گيرد.
ب- كمبود سديم سبب راشيتيسم ميشود.
ج- گروه خوني AB داراي آنتي ژنA و B مي باشد.
د- دومين حلقه در زنجيره غذايي يك گياهخوار است.
ه- ويروسها ساده ترين موجودات با ساختار سلولي هستتند.
و- اولين خط دفاعي بدن گلبولهاي سفيد هستند
2-منا سب ترين گزينه را انتخاب نماييد:5/1 نمره
الف- پروتئين سازي توسط كدام اندامك انجام ميگيرد؟
1- ليزوزوم                       2- ميتوكندري                  3- گلژي                        4- ريبوزوم
ب- فرآورده هاي فتوسنتزي عبارتند از:
1- اكسيژن و دي اكسيد كربن         2- آب و اكسيژن              3- گلوكز و اكسيژن          4- آب و دي اكسيد كربن
ج- كداميك براي انعقاد خون لازم است؟
1- ويتامينA                    2- كلسيم                      3- آهن                          4- ويتامين B
د- كدام هيدرات كربن يك پلي سا كاريد محسوب ميشود؟
1- فروكتوز                       2- گلوكز                        3- ساكارز                      4- گليكوژن
ه- كدام يك فقط با ميكروسكپ الكتروني ديده ميشود؟
1-سلول گياهي               2- ويروس                      3- باكتري                      4- سلول جانوري
و- خرگوش در كدام حلقه از زنجيره غذايي قرار ميگيرد؟
1-اول                             2- دوم                          3- سوم                                    4- تفاوتي نمي كند.
3- جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.5/1 نمره
الف- يكي از عناصر كم مصرف بدن عنصر……….است كه براي ساختن هورمون تيروكسين لازم مي باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسيم ميتوز تعداد…………سلول ايجاد ميشود.
ج- در ساختار كروماتين ملكولهاي…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد كردن انرژي مواد توسط اندامك …………….انجام ميگيرد.
ه- ويروس هپاتيت به سلولهاي ………….انسان آسيب مي رساند.
4- علوم زيستي چيست؟5/0
5- دو وظيفه ديواره سلولي چيست؟5/0
6- دلايل فرسايش خاك چيست؟ (دو مورد)5/0
7- تفاوت اپيدرم را با سلول نگهبان روزنه بنويسيد. 5/0
8- الف- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي ژن A و B مي باشد؟
9-نوع و نحوه ي قرار گرفتن بازهاي آلي در دو رشته ي متقا بل يك مولكول DNA چگونه است؟1
10- هر يك از بيماريهاي زير مربوط به كمبود كدام ماده يا ويتامين است؟ 1
الف- كواشيوركور                          ب- گواتر                        ج- بري بري                                د- گزروفتا لمي
11-زنجيره غذايي چيست؟ چرا بيشتر روابط غذايي موجودات زنده بصورت شبكه غذايي ميباشد؟
12-هر يك از صفات نامبرده محيطي هستند يا وراثتي ؟يا تحت تاثير هر دو؟ 1
الف- گروه خوني                           ب- رنگ پوست                           ج- اندازه قد                                د- نحوه ي تكلم
13-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهيد: 1
الف- نوع تقسيم چيست؟
ب- تعداد كروموزومها در طي تقسيم چه تغييري يافته است؟
ج- اين تقسيم در فرد نر است يا ماده؟ چرا؟
14- اكوسيستم چيست؟ يك مثال بزنيد. 1
15-هر يك از بيماريهاي ويروسي نامبرده به كدام بخش از بدن آسيب مي رساند؟ 1
الف- اوريون                                 ب- فلج اطفال                             ج- ايدز                          د- سرما خوردگي
16-طرح زير چرخه ي نيتروژن را نشان ميدهد. شماره هاي 1 تا 4 هر يك بيانگر كدام گروه از باكتريهاي خاك هستند؟ نام ببريد. 1
17-نحوه ي توليد مثل باكتري ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتريها از حد معيني بيشتر نمي شود؟ 1
18-نحوه ي تغذيه باكتري هاي ساپروفيت و باكتري هاي انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرايط لازم براي پوسيدگي كدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دليل هنگام تهيه كود گياهي ,كمي آهك به آن اضافه مي كنند؟
20- الف- تراكم جمعيت را تعريف كنيد. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغيير جمعيت را نام ببريد. (4 مورد)

 

نمونه سؤال سوم

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

 

نمونه سؤال چهارم

1- اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

2- گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

3- هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول (        )                            تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر (         )

مشخص شدن کروموزوم ها (         )                                       جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم (         )

4- رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

5- هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی(             )                                                               انتقال اکسیژن (             )  

 انتقال پیام های عصبی (             )                                      چسباندن سلول ها به هم  (               )

6- منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.

7- الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟ 

ب) لقاح را تعریف کنید.

8- در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)

9- تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟

10- الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟ 

ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

11- زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.

12- چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

13- از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.

14- پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.

15- بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.

16- برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.

17- ازدیاد جمعیت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثری می تواند داشته باشد؟ برای هر یک دو مورد بنویسید.

18- نوعی باکتری هر 20 دقیقه یک بار تولید مثل می کند ، اگر 100 باکتری در ابتدا وجود داشته باشد پس از دو ساعت از آن ها چند باکتری ایجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )

19- دو مورد استفاده برای ویروس نوشته و بیان کنید هر کدام از چه راهی صورت می گیرد؟

20- الف) آنتی بیوتیک ها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟

ب) یک آنتی بیوتیک مثال بزنید.

ج) برای معالجه ی سرطان از چه روشی استفاده می شود؟

21- شکل های زیر مربوط به چرخه ی زندگی ویروس است ، آن ها را به ترتیبی که اتفاق می افتند شماره گذاری کنید.

نمونه سؤال پنجم

1- به سؤالات تستي زير پاسخ مناسب بدهيد:

انتشار كتاب ردي جزء كدام مراحل روش علمي است؟

الف) دوم                        ب) پنجم                                    ج) ششم                                  د) هفتم

يك تكه استخوان در كداميك از سطوح سازمان يافتگي پيكر جاندار پر سلولي قرار مي گيرد؟

الف) دستگاه                   ب) بافت                        ج)  اندام                         د)   اندامك

سلولهايي كه در برگ مي توانند عمل فتوسنتز انجام دهند شامل:

الف) ميانبرگ و نگهبان روزنه                                   ب) رگبرگ و نگهبان روزنه

ج) روپوست وميانبرگ                                            د) روپوست و رگبرگ

گلوكز در بدن انسان به صورت چه مولكولي ذخيره مي شود؟

الف) سلولز                     ب) گليكوژن                    ج) نشاسته                    د)  ساكاروز

محل ساخته شدن آنزيم ها در كدام بخش از سلول است؟

الف) هستك                                                                                                                                                           

ب) ميتوكندري                                                                                                                                                        

 ج) ريبوزوم                                                                                                                                                             

 د) دستگاه گلژي25/1

2- در جاهاي خالي كلمات مناسب قرار دهيد:

الف) گلوتامات مونوسديم بطور طبيعي از .......................... تهيه مي شود.

ب) زماني به تفكر علمي نزديك مي شويم كه براي يافتن پاسخ پرسش ها از ......................... استفاده مي كنيم.

ج) محصولات فتوسنتزي مانند هيدرات كربن در برگها بوسيله .............................. از برگ خارج مي شود.

د) افزايش مصرف ويتامين ........................... باعث رسوب كلسيم در ساير بافتها مي شود.1

3- صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد

الف) كاهش غلظت CO2 باعث افزايش شدت فتوسنتز مي شود.

ب) افزايش دما تا 30 درجه باعث كاهش شدت فتوسنتز مي شود.

ج) بكمك روش علمي تمام واقعيت هاي جهان قابل بررسي و تحقيق نيست.

د) توده سلولهاي غير عادي كه دائماً در حال تقسيم هستند را تومور بدخيم گوييم.1

4-  هر يك از توضيحات سمت راست با يكي از اصطلاحات سمت چپ مناسب است آنها را به هم ربط دهيد.

الف) استفاده از قوانين وراثت در بهبود محصولات كشاورزي                                           1- سانترومتر

ب) لايه اي است متشكل از ماده اي مومي روي اپيدرم                                                2- پروتئين

ج) كاهش فعاليت آنزيم ها در بدن انسان                                                                  3- كوتيكول

د) محل اتصال دو كروماتيد                                                                                      4- علوم زيست كاربردي

هـ) تأمين كننده رشد وترميم در بدن                                                                        5- گواتر

و) بزرگ شدن غده تيروئيد                                                                                      6- تب

                                                                                                                        7- هيدرات كربن   5/1

5-  مرحله چهارم از مراحل روش علمي در آزمايشات ردي را بنويسيد. 1

6-  يك تفاوت آزمايش ردي با آزمايش ون هلمونت چه بود؟ 5/0

7-  سه ويژگي آنزيم ها را بنويسيد.75/0

8-  بين نشاسته و سلولز يك شباهت و سه تفاوت ساختاري بنويسيد. 1

9-  در مورد تقسيم ميتوز به سؤالات زير پاسخ دهيد

الف) تقسيم ميتوزي به چه منظوري انجام مي شود؟

ب) اگر سلولي 6 كروموزوم داشته باشد بعد از 2 بار ميتوز متوالي چند سلول و هر سلول با چه تعداد كروموزوم تشكيل مي‌شود؟ 1

10-  آزمايشي طراحي كنيد كه تأثير صدا در رشد گياه را نشان دهد؟ 1

11-  دو تفاوت فرضيه سازي و نظريه سازي را بيان كنيد.1

12-  در هر كدام از سلولهاي زير كدام اندامك به تعداد زيادتري وجود دارد؟ 1

الف) سلولهاي ميانبرگ (                 )                                 ب) سلولهاي ماهيچه دست (                     )

ج) سلولهاي ترشح كننده آنزيم معده (           )                     د) سلولهاي رنگي درون ريشه چغندر  (                    )

13-  هر يك از واكنش هاي زير چه تغييري در ماده غذايي ذكر شده ايجاد مي كنند؟ چرا؟ 1

الف) اضافه كردن لوگل (محلول يد) به تكه اي سيب زميني.

ب) اضافه كردن چند قطره آبليمو به مقداري شير.

14- در هر مورد علت را بنويسيد. 1

الف) در هنگام جمع آوري اطلاعات از ابزارهاي علمي استفاده مي كنيم.

ب) كاهش رشد گياهاني كه برگهاي سفيد و سبز دارند

ج) سلولهاي گياهي نسبت به سلولهاي جانوري مقاومت و سختي بيش تري دارند.

د) مصرف بيش از حد زرده تخم مرغ باعث بروز بيماري هاي قلبي مي شود.

15-  چرا در كم خوني (آنمي) معمولاً شخص خسته و ضعيف مي شود؟ 2                                                                          

16-  در مورد ويتامين B1 (تيامين) به سؤالات زير پاسخ دهيد: 1

الف) ويتامين B1 در چه موادي يافت مي شود؟ ( حداقل دو ماده ي غذايي نام بريد)

ب) كمبود آن چه بيماري ايجاد مي كند؟

ج) در اين بيماري كدام بخش بدن دچار آسيب مي شود؟                                                                                                

17-  الف) كروموزوم هاي مختلف انسان از نظر ساختاري با يك ديگر چه تفاوتهايي دارند ( حداقل دو تفاوت بنويسيد)1

ب) چه شباهتي بين كروموزوم هاي مختلف وجود دارد؟                                                                                                  

18-  يك دانشمند زيست شناسي براي تعيين اثر گازهاي شيميايي جنگي در ايجاد سرطان تحقيقي انجام داده است. در اين تحقيق 100 نفر از مجروحان شيميايي جنگ با 100 نفر از افراد همان منطقه جنگي كه شيميايي نشده اند از نظر ابتلا به سرطان مقايسه مي شوند. در گروه اول 38 نفر و در گروه دوم 19 نفر مبتلا به سرطان شده اند. 1

الف) در اين تحقيق گروه هاي آزمايش و كنترل را مشخص كنيد.

ب) فرضيه اين تحقيق چه بوده است؟

19-  در جدول زير ميزان كلسترول خون و سختي جدار سرخرگها ثبت شده است.1

الف) نمودار اين تغييرات را رسم كنيد.

ب) بر اساس اين نمودار مشخص كنيد در صورتي كه ميزان كلسترول خون 5/2 واحد باشد سختي جدار سرخرگها چقدر خواهد بود؟

ميزان كلسترول ( واحد انتخابي )                             1                  2              3                   4            5

سفتي جدار سرخرگها( واحد انتخابي )                     5/0               25/1         5/2                75/3       5

          1

جمع نمرات         20

 

نمونه سؤال ششم

1- یک ملکول تری گلیسرید پس از تجزیه به چه ملکولهایی تبدیل می شود
2- هر یک از بیماریهای زیر در اثر کمبود چه عاملی در بدن ایجاد میشود
الف: پلاگر ب: آنمی
3- دو نقش چربی ها را در بدن بنویسید؟
4- الف: کدام گروه خونی فاقد هردو ماده ضد
A و ضد B در سرم خون است؟
ب: کدام گروه خونی دارای هردو ماده ضد
A و ضد B در سرم خون است؟
5- جانوران مردار چگونه به پوسیدگی مواد آلی کمک می کنند؟
6- چرا در تنفس بی هوازی( در غیاب اکسیژن) پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود؟
7- هر یک از ویروسهای زیر به کدام سلولهای بدن آسیب می رسانند:
الف: ویروس ایدز ب: ویروس هپاتیت
8- برای هریک از اجزای سلولی زیر یک وظیفه بنویسید:
الف: دستگاه گلژی ب: اسکلت سلولی
9 – هورمون رشد چگونه باعث افزایش طول قد در انسان می شود؟
10 - از نظر عفونی شدن بریدگی های عمیق خطرناک ترند یا بریدگیهای سطحی؟ چرا؟
11 - الف- نقش رگبرگ در برگها چیست؟ ( دو مورد ذکر شود)
ب- مهمترین محصول فتوسنتزی چه ماده ای است؟
ج- کدام روپوست روزنه فراوان تری دارد؟
12- الف- آنتی بیوتیک ها به طور طبیعی توسط چه جاندرانی ساخته می شوند؟
ب- کرو ماتین از چه اجزایی(موادی) تشکیل شده است؟
13- اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید؟
14- از نظر اقتصاد محیط زیست خوردن غذاهای گیاهی به صرفه تر است یا خوردن غذاهای جانوری؟ چرا؟
15 – هاگ درونی چیست؟ چگونه تشکیل می شود و چه اهمیتی برای باکتری دارد؟
16- نوع و نحوه قرارگیری بازهای آلی در دو رشته متقابل یک ملکول
DNA چگونه است؟
17- طرح زیر چرخه نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد شماره های 1 تا 4 هریک بیانگر کدام گروه از باکتریهای خاک هستند؟ نام ببرید.(شکل 11-7)
18- والدین کودکی که مبتلا به نرمی استخوان بوده به پزشک مراجعه نموده اند. پزشک علاوه بر تجویز دارو به ایشان توصیه کرده که چند ساعت در روز کودک در معرضنور خورشید قرار دهند علت این توصیه چیست؟
19- در کدام روش یا روشهای زیر ماده غذایی معمولا فاقد باکتری می شود
و در کدام باکتری ممکن است غیر فعال باقی بماند:
الف- حرارت دادن بالا ب- خشک کردن ج- انجماد د- پرتو دهی
20- ورود بیش از حد ترکیبات نیتروژن دار یا فسفردار به یک آبگیر چه اثری
بر آن خواهد داشت؟
21- با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید( شکل6-6 ) صفحه 55
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزوم ها در طی تقسیم چه تغییری کرده است؟
ج- با ذکر یک دلیل بگویید این تقسیم در فرد نر رخ داده یا فرد ماده؟
22- الف نحوه تغذیه باکتری انگل چگونه است؟
ب- نحوه بیگانه خواری گلبولهای سفید چگونه است؟
23- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:
الف- فرضیه ب- ژن ج- کنام

نمونه سؤال هفتم

1- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟
2- کدام ملکول قادر به همانند سازی ( ساختن مولکول شبیه خود) است؟
واحد سازنده این ملکول چیست؟
3- دو مورد از نقشهای سدیم در بدن انسان را ذکر کنید؟
4- مصرف هریک از مواد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد:
الف: سیکلامات ب: مصرف بیش از حد ویتامین
D
5- انواع تومور را نام ببرید؟
6- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر کدام از وظایف کدام گروه گلبولهای سفید است؟
7- هرم انرژی چیست؟
8- سه گروه از عوامل مهم را که در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید؟
9- شکل یک کروموزوم را رسم کرده و بخشهای مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید؟
10- اگر خون فردی با هر نوع سرم ضد
A ( آنتی کور A ) و ضد B ( آنتی کور B) لخته شودگروه خونی وی چیست؟ چرا؟
11-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟ برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟
12- دو مورد از موارد استفاده ویروسها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر نمائید؟
13- درباره منحنی مقابل به پرسشهای زیر پاسخ دهید:(منحنی 1-4)صف 28
الف: منحنی را تفسیر کنید
ب: دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از 33 درجه چیست؟
14- آیا میکروبهای ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند؟ باذکر مثال توضیح دهید؟
15- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟
16- دو تفاوت بین چربیهای گیاهی و چربیهای جانوری را بنویسید؟
17- چرا باید غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟
18- در اختلاف اساسی سلولی جنسی نر وماده را در انسان شرح دهید؟
19- توضیح دهید چرا ویروسها را انگل اجباری درون سلولی می دانند؟
20- گونه را تعریف کرده ویک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر
21- به پرسشهای زیر پاسخ دهید
الف- وظیفه پروتئین هموگلوبین چیست؟
ب- محلول ید دار لوگول برای شناسایی کدام ماده آلی استفاده می شود؟
ج- نقش میتو کندری در سلول چیست؟
د- ویروس اوریون به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟
ه- بزرگترین اندامک سلولی چیست؟
ی- هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود؟
22- اصطلاحات زیر را تعریف کنید
الف- لقاح ب- شبکه غذایی ج- بوم شناسی

نمونه سؤال هشتم

 

   درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید:  1                                                  غلط  صحیح 

   1-  الف – فرضیه حدس وگمانی است که برپایه اطلاعات ودرباره علت پدیده ای زده می شود. 

    ب – بعد از تعریف مسئله باید بلافاصله فرضیه سازی نمود.

    ج – ون هلمونت درآزمایش تفکرخلق الساعه به عقاید قبلی خود توجه نکرد.                

    د – پژوهش های علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده انسان از پدیده های زیستی است.                    

2-   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :   1                                                                                  

 الف -  تقسیم هسته سلول به دو هسته همانند ..................... نام دارد.

  ب – سلول های ......................... اگر فشاری به آنها وارد نشود سر جای خود باقی می مانند.

  ج – خوردن سبزی ومیوه که دارای .................... می باشند ، برای جلوگیری از ابتلا به یبوست توصیه می شود.

   د – شیرین کننده های مصنوعی موسوم به ...................... ممکن است به کروموزوم هاآسیب برساند.

  3-منظور از کنترل آزمایش چیست ؟1

4-   عمل هر یک ازاین اندامکهای سیتوپلاسمی را ذکر کنید:1

1- میتوکندری  2– دستگاه گلژی 3– ریبوزوم  4– کلروپلاست

5-  دیواره سلولی در چه سلول هایی وجود دارد( 3مورد )ونقش اصلی آن چیست ؟ 1                                                         

6-   پاسخ کوتاه دهید :  1                                                                                                                    

    الف – گلوکز در سلول های کبدی به چه صورتی ذخیره می گردد؟

    ب – دو نقش لیپید ها در سلول را بنویسید.

    ج – واحد سازنده پروتئین ها چه نام دارد ؟

  7--چهار عنصر اصلی شرکت کننده در ترکیب مواد آلی را نام ببرید .1

8-  مواد خام و محصولات فتوسنتز را نام ببرید. 1      

   9-علت پدیده های زیر را بنویسید:1                                                                                                       

 1- بسیاری ازبرگها نازک هستند، اما مساحت زیاد دارند. 2- گیاهان آکواریومی موجب جلوگیری از مرگ ماهیها می شوند.

10-  هر یک از بیماری های زیر در اثرکمبود چه ماده ای ایجاد می شوند ؟  1                                                        

      1- آنمی             2 - بری بری              3- فشار خون                  4 –اسکوروی  

11-  هر یک از بیماری های سمت راست را به یکی از مواد غذایی سمت چپ که می تواند از آن جلوگیری کند وصل کنید:   1  

                                                  شب کوری                                        گوشت

                                                  راشیتیسم                                          هویج

                                                  گواتر                                               پنیر

                                                  پلاگر                                               نمک ید دار  

12- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد نور خورشید در سنتز ویتامین D موثر است. 1                                              

13-   خون فردی با سرم ضد A و ضد B رسوب می دهد . این فرد از چه گروه های خونی می تواند خون بگیرد ؟ 1

14-   ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در ساختار DNA چگونه است ؟1                    

15-  تعریف کنید :1

  1- هرم انرژی      2 – توالی   

16-  با ذکر دو دلیل ثابت کنید که پوسیدگی دارای اهمیت زیادی است .  1

17-  با توجه به چرخه های مواد به سوالات زیر پاسخ دهید :    2

  1 - چرا کشاورزان بعضی مواقع در زمینهای خود عدس یا یونجه می کارند ؟

  2 – چرا درصد گاز CO2 در هوا معمولا ثابت است ؟     

18-  الف – دو ماده اصلی سازنده بدن ویروس ها کدامند؟  2

   ب – اینترفرون چیست ؟

   ج – باکتری های ساپروفیت چگونه غذای خود را به دست می آورند ؟

    د – لنفوسیت ها چگونه از بدن در برابر بیماری دفاع می کنند ؟

نمونه سؤال نهم

فرضيه چيست ؟5/0

1-هر يك از كارهاي زير بر عهده كداميك از بخش هاي سلول مي باشد ؟1

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش هاي مختلف سلول

ج ) آزاد كردن انرژي

د ) شناسايي سلول هاي مجاور

2-به چه دليل آنزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟5/0

3-چه ويژگي هايي برگ را براي انجام عمل فتوسنتز مناسب مي سازند ؟ (4 مورد )1

4-الف ) چرا خوردن چربيهاي گياهي بهتر از مصرف چربي هاي حيواني است ؟1

ب ) گوشت گياهي و گوشت جانوري را  از نظر اسيد آمينه با همديگر مقايسه كنيد .

5-هر يك از بيماري هاي زير بر اثر كمبود چه موادي حاصل مي شود ؟1

الف ) شب كوري              ب ) كواشيور كور              ج) كم خوني                   د ) كرتينيسم

6-الف ) تقسيم ميتوز و تقسيم ميوز چه تفاوتي با همديگر دارند ؟ 1

ب ) سلول تخم چگونه تشكيل مي شود ؟

7-اگر خون فردي با سرم ضد A لخته شود ،‌گروه خوني اين فرد چيست ؟ با ذكر دليل 1

8-DNA چگونه همانند سازي مي كند ؟ توضيح دهيد .1

9-الف ) DNA  چگونه اطلاعات را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهد ؟ 1

ب ) ترتيب استقرار بازهاي آلي در يك رشته DNA  به صورت ACGTAGA مي باشد . ترتيب بازهاي آلي در رشته مقابل آن چگونه است ؟ بنويسيد .

10-هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد .2

الف) زنجيره غذايي :                     ب ) جمعيت :                  ج ) اكوسيستم :                         د ) توالي :

11-الف) هرم انرژي چيست ؟ 1

ب ) چرا به هرم انرژي هرم ماده نيز گفته مي شود ؟

12-دو عامل فيزيكي كه در عمل پوسيدگي نقش دارد را نام برده و نقش هر كدام را بنويسيد .1

13-چهار روش كه در نگهداري مواد غذايي به كار مي رود را نام ببريد .1

14-چرخه كربن  را به صورت شكلي ساده نشان دهيد . 1

15-الف ) وقتي گفته مي شود كه اكوسيستم به نقطه اوج خود رسيده است ، منظور چيست ؟1

ب ) خاك چگونه فرسايش پيدا مي كند ؟

16-چهار ويژگي مهم براي ويروس ها بيان كنيد .1

17-الف )ويروس ايدز چگونه به بدن ما آسيب مي رساند ؟ 1

اين ويروس از چه راه هايي منتقل مي شود ؟ (2 مورد )

18-الف ) چرا باكتري ها عمل هاگ سازي را انجام مي دهند ؟ 1

ب ) باكتري هاي ساپروفيت چگونه تغذيه مي كنند ؟

19-چگونگي توليد مثل ويروس ها را شرح دهيد .1

نمونه سوال دهم

1-به ترتيب در روش علمي بعد از مرحله فرضيه سازي دو مرحله بعد كدامند ؟5/0

2-نقش هر يك از اندامك هاي ريبوزوم و واكوئل در سلول ها چيست ؟1

3-واحد سازنده هر يك از مواد آلي زير چيست ؟5/0

الف ) چربي ها

ب) پروتئين ها

4-آزمايشي طراحي كنيد كه بتوان در آن تاثير افزايش دما بر شدت فتوسنتز را بررسي كرد .1

5-هر يك زا مواد و تركيبات زير چه نقشي در بدن ما بر عهده دارند ؟1

الف) قند ها

ب ) چربي ها

ج) سديم

د ) ويتامين D

6-هر يك از بيماري ها و اختلالات زير به  دليل كمبود چه ماده غذايي ايجاد مي شوند ؟1

الف) راشيتيسم

ب) بري بري

ج) گواتر

د) شب كوري

7-الف) ويژگي هاي اثر انگشت كدامند ؟1

ب) شخصي با گروه خوني A  از چه گروه هاي خوني مي تواند خون دريافت كند ؟

8-توضيح دهيد كه چرا تعداد كروموزوم ها در طي چندين نسل توليد مثل جنسي افزايش نمي يابد ؟1

9-طرز همانند سازي مولكول DNA را همراه با رسم شكل توضيح دهيد .1

10-تاثير هر يك از عوامل محيط و وراثت را بر بروز صفات جاندار شرح دهيد .1

11-هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد .5/1

الف) زنجيره غذايي :

ب ) جمعيت :

ج ) هرم انرژي :

12-براي انجام عمل پوسيدگي چه شرايطي لازم است ؟ 4 مورد بنويسيد .1

13-الف) چرخه كربن را به صورت طرحي ساده نشان دهيد .5/1

ب ) در فرآيند شوره برداري در چرخه نيتروژن چه اتفاقي رخ مي دهد ؟

14-الف ) توالي چيست ؟5/1

ب ) چه موقع اكوسيستم به حالت اوج خود مي رسد ؟

ج  ) از ويژگي هاي اكوسيستم اوج 2 مورد را بنويسيد .

15-الف) بهترين راه كنترل جمعيت آدمي چيست ؟5/1

ب ) تراكم جمعيت چگونه محاسبه مي شود ؟

ج ) از بحران هاي ناشي از افزايش جمعيت 2 مورد بنويسيد .

16-الف )اينترفرون چيست ؟ 1

ب ) چرا بيماري ايدز نسبت به ساير بيماري هاي ويروسي  خطرناكتر است ؟ 2 دليل

17-چگونگي فعاليت و تكثير ويروس ها را شرح دهيد  .1

18-شكل زير مربوط به يك باكتري است . بخش هاي مشخص شده  در آن را نامگذاري كنيد .1

19-الف ) ايمني را تعريف كنيد .1

ب ) چرا واكسن ها را در طي چند مرحله زماني جدا از هم به بدن شخص تزريق مي كنند ؟